خبرها

اخبار

خبرها

 برگزار افتتاح ملی متدبر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مراسم افتتاح دومین دوره طرح ملی «دانشجو متدبر قرآن» برگزار شد