خبرها

اخبار

خبرها

 تصمیم انگلیس مخالفت هم
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • انگلیس هم با تصمیم جنجالی ترامپ مخالفت کرد