خبرها

اخبار

خبرها

 مخالفت تصمیم انگلیس مخالفت
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • انگلیس هم با تصمیم جنجالی ترامپ مخالفت کرد