خبرها

اخبار

خبرها

 هواپیماهای ترکیه سوخت هواپیماهای
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ترکیه به هواپیماهای ایرانی سوخت نداد