فال حافظ

فال حافظ

گفتا برون شدي به تماشاي ماه نو
عمريست تا دلت ز اسيران زلف ماست
مفروش عطر عقل به هندوي زلف ما
تخم وفا و مهر در اين کهنه کشته زار
ساقي بيار باده که رمزي بگويمت
شکل هلال هر سر مه مي دهد نشان
حافظ جناب پير مغان مامن وفاست
از ماه ابروان منت شرم باد رو
غافل ز حفظ جانب ياران خود مشو
کان جا هزار نافه مشکين به نيم جو
آن گه عيان شود که بود موسم درو
از سر اختران کهن سير و ماه نو
از افسر سيامک و ترک کلاه زو
درس حديث عشق بر او خوان و ز او شنو

تعبیر فال : در تصمیم گیری عجول و شتابزده مباش. کاری نکن که بعدها موجب ندامت و پشیمانی شود. دوستان واقعی را بشناس و با آنان مهربان و وفادار باش. روزگار در گذر است و ارزش ندارد که به خاطر مسائل کوچک و حقیر زندگی خود و دیگران را به مخاطره بیندازی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.