فال حافظ

فال حافظ

خيز تا از در ميخانه گشادي طلبيم
زاد راه حرم وصل نداريم مگر
اشک آلوده ما گر چه روان است ولي
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد
عشوه اي از لب شيرين تو دل خواست به جان
تا بود نسخه عطري دل سودازده را
چون غمت را نتوان يافت مگر در دل شاد
بر در مدرسه تا چند نشيني حافظ
به ره دوست نشينيم و مرادي طلبيم
به گدايي ز در ميکده زادي طلبيم
به رسالت سوي او پاک نهادي طلبيم
اگر از جور غم عشق تو دادي طلبيم
مگر از مردمک ديده مدادي طلبيم
به شکرخنده لبت گفت مزادي طلبيم
از خط غاليه ساي تو سوادي طلبيم
ما به اميد غمت خاطر شادي طلبيم
خيز تا از در ميخانه گشادي طلبيم

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.